Cyklistický spolek Pekáč

Cyklistický spolek Pekáč byl založen 2.7.2004


STANOVY občanského sdružení Cyklistický spolek PEKÁČ


Čl. I Základní ustanovení

1. Tyto stanovy upravují právní poměry, vnitřní uspořádání a vztahy vůči třetím subjektům občanského sdružení s názvem Cyklistický spolek PEKÁČ (dále jen "Klub").
2. Klub je občanským sdružením ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 83/1990 Sb. v platném znění.
3. Sídlem klubu je: Praha 10, Krátká 1274/28, PSČ 100 00
4. Klub vykonává svoji činnost na celém území ČR.
5. Klub je:
- samostatným sdružením s právní subjektivitou,
- sdružením nezávislým na jakékoliv politické straně,
- sdružením ekonomicky samostatným, jehož účelem není tvorba zisku, ale poskytování materiálních a odborných podmínek pro sportovní rozvoj jeho členů.

Čl. II Cíle Klubu

Cílem Klubu je rozvíjení tělovýchovných aktivit zejména v oblasti tradičních moderních sportů, vedoucích ke zdokonalování fyzické a duševní kondice svých členů. Klub je primárně zaměřen na rozličné druhy horské cyklistiky (MTB).

Pro dosažení cíle Klubu bude veškerá činnost Klubu orientována na následující oblasti:
1. organizace nesoutěžních sportovních aktivit (např. společné cyklistické vyjížďky, vícedenní tréninkové tábory v České republice i v zahraničí) pro členy Klubu, případně i pro další osoby (dále jen „Sportovní aktivity“);
2. účast členů Klubu v soutěžích v horské cyklistice, členové mohou reprezentovat klub i v dalších obdobně zaměřených sportovních odvětvích (např. běžecké a sjezdové lyžování, vodácké sporty, triatlon a jakékoliv kombinaci těchto sportů);
3. vytváření materiálních a odborných podmínek nezbytných pro dosažení cíle Klubu, zejména poskytováním patřičného sportovního náčiní členům Klubu;
4. odborná pomoc při získávání a zdokonalování techniky sportů svých členů organizováním tréninků a zdokonalovacích seminářů zaměřených na nácvik a procvičování techniky sportů;
5. spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi při plnění všech aktivit dle bodů 1 až 4 tohoto článku.

Čl. III Členství

1. Členy Klubu jsou jeho zakladatelé.
2. Členy Klubu mohou dále být další fyzické osoby, které se aktivně účastní činnosti Klubu. Členy mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let mohou být členy klubu pouze se souhlasem rodičů.
3. Členství v Klubu může být vázáno na splnění vstupních podmínek, kterými se zejména rozumí nutnost splacení vstupního členského vkladu. Případné vstupní podmínky určí shromáždění členů Klubu.
4. Členství vzniká potvrzením přihlášky člena předsedou nebo místopředsedou Klubu. V přihlášce za člena Klubu musí uchazeč o členství prohlásit, že se seznámil se stanovami Klubu a že k nim přistupuje.
5. Člen Klubu může ukončit členství prohlášením adresovaným předsedovi čí místopředsedovi.
6. Odhlasuje-li shromáždění členů usnesení, že člen závažným způsobem porušuje své povinnosti spojené s členstvím v Klubu, zaniká přijetím tohoto usnesení členství takového člena okamžikem přijetí usnesení. Návrh na přijetí usnesení, kterým se rozhoduje o vyloučení člena z Klubu, je oprávněn předložit každý z členů Klubu.

Čl. IV Práva a povinnosti člena Klubu

K základním právům člena patří zejména:
1. podílet se na rozhodování o činnosti Klubu prostřednictvím své účasti na shromáždění členů;
2. navrhovat a být navrhován do orgánů Klubu;
3. být informován o činnosti Klubu;
4. užívat majetku Klubu, který byl do užívání členu přidělen;
5. účastnit se Sportovních aktivit organizovaných Klubem;
6. účastnit se jako člen Klubu dalších sportovních akcí a soutěží.
K základním povinnostem člena patří:
1. přispívat na činnost klubu finančními prostředky v rámci svých možností, popřípadě ve výši a způsobem stanoveným usnesením shromáždění členů Klubu;
2. pečovat o majetek Klubu tak, aby nedošlo k jeho neoprávněnému zcizení, odcizení, znehodnocení, zneužití;
3. účastnit se podle svých možností akcí pořádaných Klubem, které směřují k získání příjmů pro činnost Klubu nebo které se týkají správy společného majetku;
4. plnění povinností uložených členům usnesením shromáždění členů Klubu.

Čl. V Organizační struktura

Organizační struktura vychází z potřeby operativnosti řízení činnosti Klubu.
Orgány Klubu jsou:
a) shromáždění členů;
b) předseda a místopředseda

Čl. VI Shromáždění členů

1. shromáždění členů („dále jen shromáždění“) je nejvyšším orgánem Klubu
2. shromáždění členů je tvořeno všemi členy klubu
3. do výlučné působnosti shromáždění patří:
a) rozhodování o změnách stanov Klubu;
b) volba a odvolání předsedy a místopředsedy Klubu;
c) rozhodování o zrušení klubu a o jeho sloučení s obdobným sdružením;
d) rozhodování o podmínkách a výši vstupního členského výběru a důvodech osvobození od jeho placení;
e) rozhodování o vyloučení člena z Klubu;
f) schválení hospodaření klubu a jeho roční účetní závěrky;
g) otázky, jejichž rozhodování si shromáždění pro sebe vyhradí.
4. shromáždění se koná jako řádné nebo mimořádné
5. řádné shromáždění musí být konáno alespoň jednou ročně
6. řádné shromáždění musí být svoláno předsedou vždy nejpozději k 30.6. kalendářního roku a dále pak též vždy, vyskytnou-li se okolnosti, jejichž řešení je závislé na rozhodnutí, které může přijmout pouze shromáždění
7. řádné shromáždění svolává předseda Klubu písemně, či prostředky sdělovací techniky nejméně 5 dnů přede dnem jeho konání
8. mimořádné shromáždění svolá předseda vždy na základě písemné žádosti nejméně dvou třetin členů. Nesvolá-li předseda takto shromáždění do 14 dnů poté, co o to byl požádán, svolá shromáždění zástupce členů, kteří svolání požadovali.
9. Řádné shromáždění je usnášeníschopné, pokud se ho účastní polovina všech členů. Není-li řádné shromáždění usnášeníschopné, svolá předseda náhradní shromáždění na nejdříve jednu hodinu po hodině, na kterou bylo svoláno řádné shromáždění. Náhradní shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
10. Mimořádné shromáždění je usnášeníschopné, pokud se ho účastní alespoň dvě třetiny všech členů.
11. Shromáždění řídí jeho svolavatel.
12. Každý člen má při hlasování jeden hlas.
13. Shromáždění přijímá svá rozhodnutí dvou třetinovou většinou přítomných hlasů.

Čl. VII Předseda a místopředseda

1. Předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem klubu a jsou oprávněni za Klub jednat každý samostatně;
2. Funkční období předsedy a místopředsedy Klubu je 5 let. Opětovné zvolení je možné.
3. Do působnosti předsedy a místopředsedy náleží otázky, které nenáleží do výlučné působnosti shromáždění, nebo jejichž rozhodování si shromáždění pro sebe nevyhradilo, předseda a místopředseda tak zejména:
a) plní rozhodnutí shromáždění;
b) řídí chod Klubu;
c) jedná jménem Klubu se třetími osobami;
d) rozhoduje o přijetí nových členů;
e) schvaluje vnitřní organizační, pracovní a odměnová pravidla Klubu;
f) obstarává běžné záležitosti Klubu;
g) rozhoduje o pracovněprávních a personálních otázkách Klubu,
h) předkládá shromáždění zprávy o činnosti Klubu;
i) návrhuje hlavní směry činnosti Klubu a prostředky pro dosahování jeho cílů;
j) návrhuje zřizování, změnu a zrušení účasti v jiných právnických osobách,
k) zajišťuje řádné vedení účetnictví, navrhuje způsoby a prostředky k zajištění rozvoje klubu;
l) vypracovává roční účetní závěrku, zprávy o činnosti Klubu, zprávy o výsledcích hospodaření;
4. Podepisování se děje připojením jména a podpisu předsedy či místopředsedy k vytištěnému názvu Klubu.

Čl. VIII Finanční hospodaření Klubu

1. Zásady finančního hospodaření se řídí platnými českými právními předpisy.
2. Příjmy Klubu jsou získávány zejména z příspěvků členů a darů, dále též dodáváním reklamy třetím subjektům, případně pořádáním sportovních a společenských podniků.
3. Výdaje Klubu jsou tvořeny především výdaji na činnost vedoucí k dosažení cílů klubu, tímto se rozumí zejména úhrada nákladů na pořádání Sportovních aktivit Klubu, účast členů Klubu na sportovních soutěžích a přípravu na tyto soutěže a nákup sportovního nářadí a náčiní.
4. Roční účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů.
5. Shromáždění členů se může usnést uložit členům povinnost zaplatit mimořádný členský příspěvek v maximální výši 1 000 Kč ročně. Takto získané prostředky mohou být použity výhradně k úhradě provozně nezbytných výdajů klubu.

Čl. IX Zánik klubu

Klub zaniká:
1. rozhodnutím shromáždění,
2. na základě dalších skutečností uvedených v platných právních předpisech.

Čl. X Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny na shromáždění členů konaném ……. a nahrazují stanovy ze dne 2.7.2004.


Jan Petráš                                                                          Milan Háva
předseda                                                                          místopředseda